Meat/Beef Stroganoff

Servings: 6

Ingredients

 • 1.50 lbs beef sirloin
 • 2 tbsp white flour
 • 2 tsp paprika
 • 0.50 tsp cayenne pepper
 • 1 tbsp canola oil
 • 1 tbsp butter
 • 1 lbs mushrooms
 • 1 tbsp butter
 • 300g onion
 • 0.25 cup white wine
 • 1 cup heavy cream
 • 1 tsp Worcestershire sauce
 • 1 tsp Dijon mustard
 • 12 ounce wide egg noodles
 • 1 tbsp butter